فرهنگ سازمانی شیطان

 

شیطان پرستی برای آنکه گروهی علیه کلیسا قیام کرده و بر ضد هم نشورند سازمان های مقابل کلیسا و یا درون کلیسایی افراد را برای وارد نمودن به سطوح بالاتر مجبور میکردن به مقدسات مسیحیت کلیسایی دشنام دهند و وارد محدوده محرمات آن شوند و بت برس یا شیطان پرست خود را جلوه دهند تا اگر پشیمان از کرده خود شدند آن ها مدرک ارتداد و یا هر آنچه که نشان از جنایات آنها باشد نشان افکار عمومی داده و مرگ آنها با خروج از سازمان باشدترس مرده انگلیس از جادو و جادوگری باعث شد فرهنگ سازمانی در نظام سلطنتی انگلیس و فراماسون ها اعمال تظاهر به جادو نمودن مردم باشدد تا در صورت لزوم بر علیه فرد جدا شده از سازمان در  دادگاه های تفتیش عقاید علیه آنان استفاده شود

گالیله و کپر نیک نیز چون در ابتدا مسیحی بودن ولی میل به جدا شدن از کلیسا را داستند متالبی را خلاف کانال رسمی و نظام محوایی آن به مردم عرضه کردن با آنکه میتوتنستند زمین مرکزی را با ریاضی جدید خود تقویت کننند و به تصحیل باور ها دست بزنند بر زضد کلیسا شوریدن نه بر ضد خدا و مسیح  نبی  

/ 0 نظر / 15 بازدید