رهبر در فرهنگ سازمانی باید شیعه باشد

شیعه یعنی مجموعه آموزه هایی که فرد را بر مسلمانان مدیر و راهبر میکند

تعالیم رهبر ساز بصورت گزاره اخلاقی فقهی و اعتقادی آمده استو ما نیاز به غرب بداریم ولی برای آنکه مردم منفعل خودمان را به خود باوری برسانیم مجبورم به زیر کتابهای فرهنگ سازمانی حدیثی بیاورم

واقعا چرا اینقدر به اسلام اعتماد نداریم

/ 0 نظر / 21 بازدید