کتاب پر فروش

دو دسته کتاب پر فروش در ایران چاپ میشود و مردم نادانسته به انها اجازه چاپ میدهن کتابهایی که در واقع کتاب معاشقه نیست در زیر نام کتب محبت و عشق و جادوی محبت در واقع نوعی آموزش حرافی و دو پهلو سخن گفتان با جنس مخالف است و آن را قانونی نشان دادن و سر حرف را باز کردن دسته دوم کتب رواج فساد به نام تجربه روان درمان ها است و این را بیماری نشان داده و قابل قبول برای جامعه بله هست باید درمان شود سر کلاس مشاوره استاد در کلاس میگفت ژن همجنس بازی هست این باعث میشه..... من گفتم اگر همجنس بازی کنند ژن ها بهم میخوره و .....مریضی - مریضی فکر و قلب است ما هم از قرآن فاصله گرفتین در دام روان شناس افتادیم که خودش روانی تر شده

گاهی هم شبهات را با نان آزاد اندیشی و کهنه اعتفادات قرب که تاریخ مصرف آنها تمتم شده به اسم بازکردن فکر جوان و نوجوان به خورد بیچارگان میدهند

مثل کتاب تاریخ خدا به نان خداشناسی

کتاب میگوید بشر از یونان چند خدایی شروع و به سه خدایی مسیحیت و تک خدایی مسلمان و بی خدایی لاییک و معنویت بجای خدا و ..... رسیده

خوبه ولی  نمیگوید همان زمان یونان اگر چند خدایی بود موحدان هم بودند بله کم بودن ولی حق بودن  زمانی در اوج بودن. فقط هم در زمان اسلام نبوده یکیش اسلام بوده و

می خواهند رشد بشر را در بی خدایی انگاری نشان دهند

 این که توحید در همه زمانها با وجود افراد کم مشتری داشته خودش نشانه حقانیت آن است

/ 0 نظر / 25 بازدید