/ 2 نظر / 17 بازدید

اینها همه نشانگر آن است که ذهن راوی مغشوش است و صحنه هایی که توصیف میکند ترکیبی از خاطراتش میباشد . مسءله ای که میتوان از متن برداشت کرد ترکیب مذهب و اروتیک میباشد . تبدیل یک مرتبه زنی که حجاب اسلامی اش کامل بوده به زنی با پوششی مطلوب و زیبا و تحریک کننده. نه به قصد تحریک کردن خواننده و نه به قصد تزریق جذابیت به داستان . هرچه هست قصد نویسنده از این مسءله و همچنین تخصص مهمانان برنامه بیبیسی . به نظر باید ارتباطی داشته باشه با داستان. که در پی مو شکافی آن هستم. داستان تکه ای گزارش وار از یک نشست تخصصی در مورد اروتیسم در تلویزیون دارد. ارتباط این قسمت با داستان رو میشه به اشاره داریوش کریمی به جایگاه اروتیسم در فرهنگ ایران و اسلام دونست.. داستان اصلی از فرودگاه شروع میشود. یک آشنایی. سفر حج آغز گر دوره جدیدی از زندگی راویست دوره که در آن راوی به هم آغوشی با دوست مادرش. احیانا. و میگساری پرداخته . کارهایی که قبل از این دوره چهار ماهه انجام نمی داد. ابهام در داستان و پس و پیش بودن زمانی و نبود جملاتی که جا خالی آنها در داستان احساس میگرددبه عمد نویسنده بوده و باید پی علت آن بود که من نتیجه ای عایدم نشد. راوی این د

اینها همه نشانگر آن است که ذهن راوی مغشوش است و صحنه هایی که توصیف میکند ترکیبی از خاطراتش میباشد . مسءله ای که میتوان از متن برداشت کرد ترکیب مذهب و اروتیک میباشد . تبدیل یک مرتبه زنی که حجاب اسلامی اش کامل بوده به زنی با پوششی مطلوب و زیبا و تحریک کننده. نه به قصد تحریک کردن خواننده و نه به قصد تزریق جذابیت به داستان . هرچه هست قصد نویسنده از این مسءله و همچنین تخصص مهمانان برنامه بیبیسی . به نظر باید ارتباطی داشته باشه با داستان. که در پی مو شکافی آن هستم. داستان تکه ای گزارش وار از یک نشست تخصصی در مورد اروتیسم در تلویزیون دارد. ارتباط این قسمت با داستان رو میشه به اشاره داریوش کریمی به جایگاه اروتیسم در فرهنگ ایران و اسلام دونست.. داستان اصلی از فرودگاه شروع میشود. یک آشنایی. سفر حج آغز گر دوره جدیدی از زندگی راویست دوره که در آن راوی به هم آغوشی با دوست مادرش. احیانا. و میگساری پرداخته . کارهایی که قبل از این دوره چهار ماهه انجام نمی داد. ابهام در داستان و پس و پیش بودن زمانی و نبود جملاتی که جا خالی آنها در داستان احساس میگرددبه عمد نویسنده بوده و باید پی علت آن بود که من نتیجه ای عایدم نشد. راوی این د