فرهنگ سازمانی شیطانی

شیطان پرستی در واقع پرستش نیست نوعی ضد پرستش است شیطان نماد ضد رستش استامال کسانی که شیطان را به عنوان نمادی برای این که ما نمیپرستیم حتی  اگر خدا باشد زورش  بیشتر باشد و.......... در مقابل کسان و گروه های که اعتقار به خالق دارند و در نتیجه باید اورا پرستید و نبیو رسول نماینده این دید گاه و پیام آور راستین اوست

برای آنکه گروهی علیه کلیسا قیام کرده و بر ضد هم نشورند سازمان های مقابل کلیسا و یا درون کلیسایی افراد را برای وارد نمودن به سطوح بالاتر مجبور میکردن به مقدسات مسیحیت کلیسایی دشنام دهند و وارد محدوده محرمات آن شوند و بت برس یا شیطان پرست خود را جلوه دهند تا اگر پشیمان از کرده خود شدند آن ها مدرک ارتداد و یا هر آنچه که نشان از جنایات آنها باشد نشان افکار عمومی داده و مرگ آنها با خروج از سازمان باشدترس مرده انگلیس از جادو و جادوگری باعث شد فرهنگ سازمانی در نظام سلطنتی انگلیس و فراماسون ها اعمال تظاهر به جادو نمودن مردم باشدد تا در صورت لزوم بر علیه فرد جدا شده از سازمان در  دادگاه های تفتیش عقاید علیه آنان استفاده شود

گالیله و کپر نیک نیز چون در ابتدا مسیحی بودن ولی میل به جدا شدن از کلیسا را داستند متالبی را خلاف کانال رسمی و نظام محوایی آن به مردم عرضه کردن با آنکه میتوتنستند زمین مرکزی را با ریاضی جدید خود تقویت کننند و به تصحیل باور ها دست بزنند بر زضد کلیسا شوریدن نه بر ضد خدا و مسیح  نبی

/ 0 نظر / 18 بازدید