تخصصی نقد سکس و هنر

ما در دورانی زندگی میکنیم که هجوم واژه های بی معنی و جدا شده از هدفهای وضع آنها مثل گرگ های درنده محاسره کرده اند

واژه هایی که معنای متردف که نه بلکه متضاد خود را گرفته اند

دین ولی معنا نمیدهد

در جایی میخانی علم و معنی میشود ضد دین

هنر که روزگاری به معنای تعالی فن و فرهنگ بود و برای فرار از یک نواختی به اوج کمال و دورشدن از غریزه و نیاز مادی کوتاه به لذتی ابدی و جاودان بکار گرفته شده بود یکباره معنای خود را به صورت های نازل و پست خود رساند و کال خود را به حزیز خود معنی کر

/ 4 نظر / 20 بازدید
دهکده

برداشت ما از علم و دین نادرسته چیزی که دین رد یا تایید کرده علم هم قبول میکنه حتی کسایی که دین ندارن به این موضوع پی بردن

پریا

مستر همفری؟! یا قبل از منطق و علم کلام فلسفه خوندی؟!

پریا

حالت خوبه؟[نیشخند]