و نظم امرکم = رفتار سازمانی

پیامبر و امامان شیعه به طور مدام در هر هفته از عبادات مه باعث میشودفر رفتار فقط فردی داشته باشد به نماز جمعه که بعد از تقوی که فردیت را تشدید میکند به نمازی سیاسی که  سازمانی بودن و یکپیکره بودن را میسازد میخواند

امروزه جمعه نماد تعطیل شدن فرد بطالت و نماد فردی گرایی و امانیسم شده ولی تفاوت شیعه و اهل سنت و آموزه اهل بیت سازمانی عمل کردن استاین کوچکبودندید در ترجمه نظم امرکم به مدتب و منظم بودن از این که یک نظام باشید تا باقی باشید و دیده شوید

ببینید کشور مصر به دلیل عدم رهبری چه شد رهبریدینی واحد لازم است آخوند های انگلیسی ضد ولی فقیه مخرب این سازمان هستند

/ 0 نظر / 18 بازدید