سکس در فرهنگ سازمانی

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌خیلی‌‌‍‌‌ازگروه‌ها‌‌برای‌عضوگیری‌و‌بالا‌آمدن‌درسازمان‌‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌به‌کارحربه‌سکسو‌میشوند

 

دراویش

 

اگر‌مردی‌به‌قطب‌لواط‌دهد

 

داعش

 

سری‌ببرد‌زن‌خود‌به‌جهاد‌نکاح‌بدهد

 

سازمان‌مجاهدین‌

 

باهم‌عوز‌کنید‌از‌هم‌جدا‌شوید‌یک‌‌یک‌ریش‌دار‌یا‌پاسداز‌بکشید

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید