# داعش

سکس در فرهنگ سازمانی

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌خیلی‌‌‍‌‌ازگروه‌ها‌‌برای‌عضوگیری‌و‌بالا‌آمدن‌درسازمان‌‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌به‌کارحربه‌سکسو‌میشوند   دراویش   اگر‌مردی‌به‌قطب‌لواط‌دهد   داعش   سری‌ببرد‌زن‌خود‌به‌جهاد‌نکاح‌بدهد   سازمان‌مجاهدین‌   باهم‌عوز‌کنید‌از‌هم‌جدا‌شوید‌یک‌‌یک‌ریش‌دار‌یا‌پاسداز‌بکشید    
/ 0 نظر / 27 بازدید